دریـافـت نظـرات و پیـشنهـادهای ارزشمنـد شمـا در مـوارد زیـر بـاعـث ارتقـاء بیـش از پیـش کیـفیـت تـولیـدات چینـی زریـن ایران و ارائـه خدمـات مطلـوب به خریـداران محتـرم خواهـد بود. لـذا خواهشمنـد اسـت نسبـت به تکمیـل فـرم حاضـر اقـدام نماییـد.