غذاهای ایتالیایی - مصارف حرفه ای
.
.
ظرف پاستا بزرگ گیلاس

ظرف پاستا بزرگ گیلاس

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ نارنج

ظرف پاستا بزرگ نارنج

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ آفتاب

ظرف پاستا بزرگ آفتاب

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ دلیسیو

ظرف پاستا بزرگ دلیسیو

1,840,000 ریال1,656,000 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل آبی

ظرف پاستا کوچک پاستل آبی

495,000 ریال445,500 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل سبز

ظرف پاستا کوچک پاستل سبز

495,000 ریال445,500 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل صورتی

ظرف پاستا کوچک پاستل صورتی

495,000 ریال445,500 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل طوسی

ظرف پاستا کوچک پاستل طوسی

495,000 ریال445,500 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل کرم

ظرف پاستا کوچک پاستل کرم

495,000 ریال445,500 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل گلبهی

ظرف پاستا کوچک پاستل گلبهی

495,000 ریال445,500 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل لیمویی
تکی
ظرف پاستا کوچک سفید

ظرف پاستا کوچک سفید

426,000 ریال383,400 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل آبی

ظرف پاستا بزرگ پاستل آبی

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل سبز

ظرف پاستا بزرگ پاستل سبز

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
ظرف پاستابزرگ پاستل صورتی

ظرف پاستابزرگ پاستل صورتی

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل طوسی

ظرف پاستا بزرگ پاستل طوسی

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل کرم

ظرف پاستا بزرگ پاستل کرم

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل گلبهی

ظرف پاستا بزرگ پاستل گلبهی

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل لیمویی

ظرف پاستا بزرگ پاستل لیمویی

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
دیس پیتزا هتلی سفید
دیس پیتزا روندو سفید
ظرف پاستا بزرگ سفید
ظرف پاستا بزرگ پسته
ظرف پاستا بزرگ سفید