سوشی و غذاهای شرق آسیایی - مصارف حرفه ای
.
.
دیس کاسرول سیترون
2 نفره
دیس کاسرول بامداد
2 نفره
دیس کاسرول بلوبری
2 نفره
دیس کاسرول کافی بینز
2 نفره
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید
6 نفره
دیس 19 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید
6 نفره
بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید
6 نفره
بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید
تکی
دیس کاسرول سفید
2 نفره