سوشی و غذاهای شرق آسیایی - مصارف حرفه ای
.
.
دیس کاسرول سفید

دیس کاسرول سفید

2,176,000 ریال2,067,200 ریال
2 نفره
دیس کاسرول سیترون

دیس کاسرول سیترون

2,900,000 ریال2,755,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بامداد

دیس کاسرول بامداد

3,480,000 ریال3,306,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بلوبری

دیس کاسرول بلوبری

2,620,000 ریال2,489,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول کافی بینز

دیس کاسرول کافی بینز

3,140,000 ریال2,983,000 ریال
2 نفره
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

6,084,000 ریال5,779,800 ریال
6 نفره
دیس 19 سانتیمتری سفید

دیس 19 سانتیمتری سفید

1,700,000 ریال1,615,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

5,418,000 ریال5,147,100 ریال
6 نفره
بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

6,576,000 ریال6,247,200 ریال
6 نفره
دیس 29 سانتیمتری سفید

دیس 29 سانتیمتری سفید

1,910,000 ریال1,814,500 ریال
تکی
بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

451,000 ریال428,450 ریال
تکی