.
.
ظرف کیک پایه دار روندو 730 با پایه استیل
ظرف کیک پایه دار روندو 1530 با پایه استیل
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه چوبی
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه چوبی
کاسه در دار کوچک پاستل کرم
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل کرم
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل طوسی
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل طوسی
تکی
کاسه در دار بزرگ پاستل طوسی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل لیمویی
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل لیمویی