.
.
سالادخوری 3 نفره سفید
تکی
پیاله 16 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 14 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 13 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 12 سانتیمتری سفید
تکی
زیر پیاله 16 سانتیمتری سفید
تکی
قوری قهوه خوری سه فنجان سفید
تکی
قوری قهوه خوری دو فنجان سفید
تکی
قوری چای خوری سه فنجان سفید
تکی
قوری چای خوری دو فنجان سفید
تکی
سس خوری 1 نفره سفید
تکی
شیرخوری 2 نفره سفید
تکی
شیرخوری 1 نفره سفید
تکی
قندان سفید

قندان سفید

1,100,000 ریال
تکی
شکردان سفید

شکردان سفید

1,100,000 ریال
تکی
ظرف قند و شکر سفید
2 نفره
ظرف خردل سفید

ظرف خردل سفید

418,000 ریال
تکی
زیرسیگاری سفید
تکی
فنجان چای خوری سفید
تکی
نعلبکی چای خوری سفید
تکی
جای خلال دندان سفید
تکی
سماق پاش سفید

سماق پاش سفید

539,000 ریال
تکی
نمک پاش سفید

نمک پاش سفید

549,000 ریال
تکی
فلفل پاش سفید

فلفل پاش سفید

468,000 ریال
تکی
جای خلال دندان سفید
تکی