.
.
گلدان چینی متوسط سفید
تکی
جای دستمال کاغذی سفید
تکی
پیاله 10 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری غذاخوری سفید
بشقاب تخت 25 سانتیمتری غذاخوری سفید
بشقاب تخت 20 سانتیمتری میوه خوری سفید
بشقاب تخت 16 سانتیمتری دسر سفید
بشقاب گود 23 سانتیمتری خورش خوری سفید
بشقاب گود 20 سانتیمتری خورش خوری سفید
دیس بیضی 35 سانتیمتری سفید
تکی
دیس بیضی 32 سانتیمتری سفید
تکی
دیس بیضی 26 سانتیمتری سفید
تکی
دیس کباب 40 سانتیمتری سفید
تکی
دیس کباب 36 سانتیمتری سفید
تکی
دیس کباب 32 سانتیمتری سفید
تکی
سالادخوری 3 نفره سفید
تکی
سالادخوری 1 نفره سفید
تکی
پیاله 16 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 14 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 13 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 12 سانتیمتری سفید
تکی
زیر پیاله 16 سانتیمتری سفید
تکی
جا تخم مرغی سفید
تکی
قوری باریستا 3 فنجان سفید
تکی
قوری باریستا 2 فنجان سفید
تکی