تندیس های فاخر والندورفر
.
.
تندیس چینی جینجر والندورفر
تکی
تندیس چینی روستر والندورفر
تکی
تندیس چینی برونو والندورفر
تکی
تندیس چینی میلو والندورفر
تکی
تندیس چینی پوچی والندورفر
تکی
تندیس چینی توسن والندورفر
تکی